a pembroke property

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats

1. Inledning

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Mästerhuset AB, org. nr 556884-5910 med adress Stureplan 4 C, 114 35 Stockholm (”Mästerhuset”, ”vi”, ”vår” och ”oss”), behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats. Vår behandling sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning såsom lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, samt annan vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Integritetspolicyn i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om behandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss, t.ex. via vår e-postadress privacy@pembroke.com.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom Integritetspolicyn, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i Integritetspolicyn.

2. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Uppgifter om dig samlas in när du besöker vår webbplats, t.ex. i form av IP-adress. Vi behandlar även personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du använder vår webbplats, t.ex. när du använder vår hyresgästportal.    

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Inledning

Vår personuppgiftsbehandling sker bara om vi har stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:

Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i så fall får behandlingen inte ske).

Fullgörande av rättslig förpliktelse – behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter, t.ex. i den mån vi omfattas av regulatoriska krav eller åläggs viss skyldighet enligt myndighetsbeslut.

Nedan redogör vi närmre för de kategorier av personuppgifter, ändamål och rättsliga grunder som vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på.

Hantering av användarkonton och beställningar i hyresgästportalen

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Administration av ditt användarkonto och hantering av:

 • Dina beställningar av conciergetjänster för vidareförmedling och uppföljning hos de leverantörer vi samarbetar med
 • Supportförfrågningar som du skickar i hyresgästportalen
 • Information om besök vid Mästerhuset som du registrerar i hyresgästportalen

 

 

 

 

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Namn och kontaktuppgifter, såsom din adress, e-postadress och telefonnummer
 • Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord)
 • Information om beställda conciergetjänster
 • Kommunikation relaterad till beställda tjänster, inklusive uppgifter om särskilda önskemål
 • Kommunikation relaterad till dina supportförfrågningar
 • Namn och besöksdag för besök vid Mästerhuset som du har registrerat i hyresgästportalen

 

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att via vår hyresgästportal kunna erbjuda dig conciergetjänster, att utföras av de leverantörer vi samarbetar med enligt deras överenskommelse med dig, samt att följa upp och kommunicera med dig angående dina beställningar.

Lagringstid: Som utgångspunkt sparar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter för ovan ändamål under den tid du väljer att använda vår hyresgästportal samt upp till ett år från det att du senast använde hyresgästportalen. Uppgifter om beställda conciergetjänster samt relaterad kommunikation sparas dock i längst 24 timmar och uppgifter om besöksregistreringar sparas i upp till en månad. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre om det är nödvändigt för att följa upp och kommunicera med dig eller någon av de leverantörer vi samarbetar med angående dina beställningar. 

Utvärdering och förbättring av vår webbplats

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Analysera besökstrafiken på vår webbplats, i syfte att följa upp besöksfrekvensen och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

Våra analyser sker i aggregerad form och resultatet av våra analyser sker bara med stöd av pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter. Analyser sker med stöd av analystjänster från tredje parter.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • IP-adress
 • Cookies
 • Annan information från besök på vår webbplats, såsom vilken typ av teknisk enhet du använt samt tidpunkter för besöken.

 

 

 

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att skapa underlag för att förbättra funktionaliteten och innehållet på vår webbplats.

Lagringstid: Informationen om hur besökare interagerar med våra digitala plattformar sparas som längst i 6 månader.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

Marknadsföringsutskick

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Administrera och genomföra e-postutskick och andra elektroniska meddelanden, i syfte att löpande informera om vår verksamhet och våra erbjudanden. Vi genomför bara utskick till dig så länge du inte motsatt dig utskicken och har en pågående relation till oss, under tiden du är registrerad som användare av våra digitala plattformar.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Namn och kontaktuppgifter, såsom din e-postadress

 

 

 

 

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information om vår verksamhet och våra erbjudanden. Du kommer endast att motta våra utskick om du inte använt möjligheten att motsätta dig detta i samband med att vi samlade in kontaktuppgifterna till dig och du kan vid varje utskick anmäla att du vill avregistrera dig från fortsatta utskick.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för ovan ändamål under den tid du väljer att använda vår hyresgästportal och upp till ett år från det att du senast varit aktiv i portalen genom att logga in i den.

Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag eller annan författning, domar eller myndighetsbeslut. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för att vi själva, eller berörd tredje part, ska kunna tillvarata eventuella rättsliga anspråk, exempelvis vid befarad tvist mellan dig och oss eller annan part.

4. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och upprätthåller säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för våra ombud och våra tjänsteleverantörer, som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning.

Vi använder tekniska verktyg såsom brandväggar och lösenord och vi ser till att våra ombud och våra tjänsteleverantörer är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar.

5. Med vilka delar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter kan komma att delas med bolag inom vår koncern. Om vi delar dina personuppgifter inom koncernen kommer vi att se till att dina uppgifter även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.

 1. Våra leverantörer: Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, såsom att skicka ut marknadskommunikation och bistå oss med IT-tjänster, t.ex. i anslutning till vår hyresgästportal. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftbiträdesavtal och utför andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.
 2. Samarbetspartners: Vi samarbetar med leverantörer för att via vår hyresgästportal kunna erbjuda dig conciergetjänster. Om du använder dig av hyresgästportalen för att beställa sådana tjänster överförs dina personuppgifter till relevanta leverantörer. Personuppgifter som samlas in av våra samarbetspartners omfattas av deras respektive villkor och riktlinjer för hantering av personuppgifter.
 3. Försäljning eller överlåtelse: Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare i samband med försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet. Vid sådan överföring kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.
 4. Vi kan även dela dina personuppgifter med t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag, författning eller myndighetsbeslut.

6. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES men eftersom våra leverantörer ibland arbetar internationellt kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Vi kommer i sådana avtal säkerställa att leverantörerna ser till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra sig om att landet där mottagaren av personuppgifterna är stationerad uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen, eller genom att använda sig av sådana standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om och som tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter.

7. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem anges nedan.  

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kan komma att behöva mer information av dig i syfte att bekräfta din identitet innan vi går vidare med handläggningen av en begäran från dig om utövandet av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter eller begära mer information om dessa ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: privacy@pembroke.com.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt viss annan information kring uppgifterna och vår behandling av dessa.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats;
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga (vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke);
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse;
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätten till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet, då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt när detta är tekniskt möjligt och detta kan ske på automatiserad väg. Du har rätt att i tillämpliga fall överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Rätt att återkalla ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett utifrån ditt samtycke innan detta återkallades. Vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Datainspektionen den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in klagomål hos Datainspektionen.